Fritidspas

Fritidspas -Stærk fritid

Fritidspas udspringer af et 4 årigt projekt, der var støttet af Satspuljemidlerne og som i sin projektform blev afsluttet i maj 2015. Den vejledende og organisatoriske del af Fritidspas er nu en integreret indsats i Morsø Kommune. Fritidspas er en forebyggende indsats i SSP-samarbejdet, da deltagelse i positive fællesskaber i fritiden kan forebygge risikoadfærd og uhensigtsmæssig adfærd.

Formålet med Fritidspas er at medvirke til, at alle børn og unge har lige muligheder for at indgå i foreningslivet. 

Målgruppen er børn og unge under 18 år, der står uden positive fællesskaber i fritiden, og hvor fritidsvejledning vurderes at være det rette tilbud.

Fritidspas er organiseret i Morsø Ungdomsskole, og SSP-koordinator har en vejledende funktion. Hvis det vurderes af fagpersoner, at der er et barn eller en ung, der kan nyde godt af Fritidspas, tages der kontakt til fritidsvejledningen. Fritidsvejledningen tager så over og tager den vejledende kontakt til forældre og den unge og med udgangspunkt i den unges behov, findes der frem til, hvilken aktivitet, der kunne påbegyndes. Fritidsvejlederen tager dernæst kontakt til den eller de pågældende foreninger, og fælles findes der frem til en løsning om, hvor og hvornår den unge kan påbegynde aktiviteten.

Der tilstræbes desuden til at forældrene bakker op om aktiviteten og i vides muligt omfang dækker de økonomiske omkostninger, der er forbundet med aktiviteten. Der kan i tilfælde, hvor dette findes vanskeligt, ydes hjælp til at ansøge om midler til dækning af kontingent og udstyr.

Læs evt. mere om Fritidspas her, hvor der også findes en grafisk oversigt over, hvilke foreningstilbud, der er i Kommunen.