Beredsskabsplan 2020


Beredskabsplan for Ungdomsskolen Mors

 

Alarmering:

Førstehjælpens grundprincipper:

Røveri, bombe- og terrortrusler:

Kontroller de berørte bygningers adgangsveje.

 

Kontakt din leder!

 

Indbrud og hærværk:

Orienter nærmeste leder!

 

Oplys om:

 

 

Håndtering af væbnede trusler:

Sikkerheds- og kriseberedskaber:

 

  1. Forebyggelsesindsats

 

Ansatte på Ungdomsskolen Mors har ALLE et ansvar for at fange faresignaler, FØR ulykken sker. Vær i alle sammenhænge obs. på mistrivsel, usunde undervisningsmiljøer og de unge/ansatte med problemer. Både skolen som helhed og de enkelt teams samt den enkelte ansatte har en forpligtigelse til at være opmærksom på signaler om mistrivsel. Alle skal reagere overfor de pågældende og kontakte de relevante myndigheder.

 

  1. Kriseberedskab på Ungdomsskolen Mors
  2. Spot hændelsen og reager straks ved at underrette alle omkring dig via mobiltelefonen!
  3. Gå ind i nærmeste lokale eller forbliv i det lokale, hvor du allerede er. Sørg for, at alle elever og personale bliver inde. Lås døren eller barrikader indgange.
  4. Alarmer politiet – ring 112!
  5. Placer jer, så I ikke er synlige fra gangarealerne eller udefra.
  6. Forbliv i lokalet, indtil politiet eller anden kendt person fra skolen kalder jer ud.

 

  1. Efter ulykken/krisesituationen

Ledelsen danner sig et overblik over de involverede. Udpeg en person til flg. meddelelse til: uskadte unge, ansatte, forældre og pårørende om, at de bør kunne henvende sig på skolen for at få oplysninger. Der udsendes en pressemeddelelse, som også lægges på hjemmesiden. En person udpeges til at tage kontakt med relevante myndigheder.

Når der er dannet et overblik, inviteres der til infomøde. Den nødvendige krisehjælp iværksættes - dvs., der skal være skærpet opmærksomhed på elever og ansattes behov for krisehjælp. Efter en tid evaluerer ledelsen kriseberedskabet.

 

Politiet har flg. råd for at hindre skoleskyderier:

Enhver kan forhindre et skoleskyderi ved at være obs. på trusler og reagere prompte. Er de unge særlig fascinerede af skoleskyderier, terror etc. i emneopgave eller lign.?

 

Nyttige telefonnumre: